rss

"Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, żeby rozwijać wszechstronnie dziecko" (cytat L. Wygotski)
14 paź

 Koncepcja  pracy 

Miejskiego  Przedszkola nr  34  im. Jasia i Małgosi
w  Katowicach

 

 


Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U Nr 168, poz. 1324)

 

 

WIZJA :

 

„Jesteśmy  po  to , aby  stworzyć  warunki  wychowawcze  i  edukacyjne , żeby  rozwijać  wszechstronnie  dziecko ”

         L.  Wygotski

 

MISJA:

 

 1. Wspomagamy rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami.
 2. Rozbudzamy wrażliwość dziecka poprzez różne formy twórczości słownej, plastycznej, muzycznej
  1. Wzbogacamy otoczenie dziecka czyniąc je barwnym i bezpiecznym.

 

 1. Realizujemy program „ Klucz do uczenia się” oraz programy autorskie zgodnie z podstawą programową.
 2. Stosujemy metody aktywizujące dziecko zgodnie z jego możliwościami i zdolnościami.
 3. Umożliwiamy dziecku kształtowanie własnego „Ja” w harmonii ze środowiskiem
 4. Odkrywamy wrodzone talenty i otwartość na świat.
 5. Dbamy, aby każde dziecko czuło się kochane, akceptowane szczęśliwe.

 

Kierunki  realizacji  koncepcji :

 

Dziecko:

 

 1. 1.                Bezpieczne
 • dążenie do jednorodności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
 • wszechstronny rozwój wychowanka
 • zaspokojenie potrzeb emocjonalnych
 • kodeks przedszkolaka- poznajemy normy społeczne
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych
 • umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych
 1. 2.                Zdrowe
 • dobry stan zdrowia
 • odporność
 • sprawność narządów zmysłów
 • sprawność narządów artykulacyjnych
 • sprawność ruchowa
 • koordynacja wzrokowo- ruchowa
 • zdrowie psychiczne- osiągniecie dojrzałości emocjonalno- społecznej
 1. 3.                Radosne
 • aktywność twórcza ( literacka, muzyczna, plastyczna, teatralna, ruchowa)
 • szczęśliwe dzieciństwo, rozwijamy talenty, z nadzieją patrzymy na nasze życie
 • realizujemy marzenia i dążenia dzieci
 • dostarczamy uśmiech i nadzieję na lepsze życie
 • pomagamy rozwiązywać problemy
 1. 4.                Mądre

 

 • gotowość szkolna
 • rozbudzanie zainteresowań dzieci
 • swoboda w posługiwaniu się mową
 • samodzielność
 • zaradność
 •  doskonalimy umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych
 • wiara we własne możliwości

 

14 paź |