rss

"Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, żeby rozwijać wszechstronnie dziecko" (cytat L. Wygotski)
5 gru

 

 • „Klucz do uczenia się” Lwa Wygotskiego

W naszym Przedszkolu od początku roku szkolnego dzieci zdobywają wiedzę dzięki nowemu programowi „Klucz do Uczenia się”, który to wyznaczył wiodący kierunek nauczania.

Czym jest i skąd pochodzi tenże program? Otóż, program rozwoju poznawczego Klucz do uczenia się jest oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego.

Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dzieci odniosły sukces w szkole i dorosłym życiu powinny we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności: samoregulacji, poznawcze oraz komunikatywne.

Program Klucz do uczenia się składa z 12 modułów, z których każdy doskonali jeden fundamentalny aspekt rozwoju procesów poznawczych i umiejętności dziecka. Moduły są od  siebie niezależne, co sprawia, że każdy z nich można realizować także, jako odrębny program  wspomagający procesy rozwojowe w wybranej sferze.

Większość modułów obejmuje dwa poziomy trudności w poznawaniu i doświadczaniu świata: gąsienice i motyle. Każdy przedszkolak musi przejść każdy poziom, aby móc zacząć pracować na kolejnych, coraz wyższych poziomach rozumowania.

 

 

GĄSIENICE

MOTYLE

1

Program literacki

Program literacki

2

Konstrukcje

Konstrukcje

3

Ruch ekspresyjny

Ruch ekspresyjny

4

Gry rozwijające

Gry rozwijające

5

Kreatywne modelowanie

Kreatywne modelowanie

6

Od bazgrania do pisania

Od bazgrania do pisania

7

Matematyka sensoryczna 1i 2

Matematyka 1i 2

8

Ty, Ja, Świat

Program badawczy

9  

Wizualno-przestrzenny

10  

Logika 1 i 2

 

Korzyści dla dzieci płynące z uczestniczenia w zajęciach programowanych tą koncepcją to m.in.:

 • jest „drogowskazem” (wskazuje strategie do dalszego rozwoju)
 •  pozwala na wielokierunkowy, wszechstronny rozwój
 • umożliwia gromadzenie doświadczeń niezbędnych do kształtowania późniejszych umiejętności
 • wprowadza w życie rytm i systematyczność („krok po kroku”)
 • pomaga zrozumieć świat za pomocą symboli
 • rozbudza ciekawość poznawczą
 • kształci wrażliwość i uczy sposobów wyrażania emocji
 • umożliwia zastosowania niekonwencjonalnych rozwiązań i środków wyrazu
 • poszerza zakres mowy dziecka
 • doskonali relacje w grupie rówieśniczej
 • uczy samodzielności
 • rozwija poczucie własnej wartości
 • pozwala osiągnąć „sukces”
 • wskazuje na „mocne strony” osobowości
 • pokazuje i uczy relacji społecznych
 • uczy pracy w grupie/zespole
 • daje radość
 • stwarza warunki do wielostronnego rozwoju dziecka
 • uczy „uczenia się”
 • ułatwia poznawanie świata
 • wyzwala szybki przyrost nowych umiejętności
 • nie hamuje własnej inwencji poprzez odtwarzanie i zapamiętywanie
 • wyzwala własną aktywność każdego dziecka.

Na koniec warto dodać, iż program ten pokrywa się całkowicie z obecnie obowiązującą podstawą programową. Realizacja wszystkich modułów programu „Klucz do uczenia się” gwarantuje, iż działania wspomagające, wychowawcze i kształcące kierowane do dzieci dotyczyć będą wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Treści programowe, na których oparto sesje w poszczególnych modułach programu sprzyjać będą rozwojowi w aspekcie indywidualnym i społecznym, pozwolą na wspomaganie umiejętności komunikacyjnych i językowych, będą zachęcać do logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, opanowania podstawowych pojęć matematycznych, pozwolą też na poznanie i zrozumienie świata, wspomogą rozwój fizyczny i twórczy dzieci.

Zapraszamy państwa do bliższego zapoznania się z programem na stronie internetowej: www.kluczdouczeniasie.pl/pl

 

IV. Programy autorskie realizowane w naszym przedszkolu, odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak oraz innowacja metodyczna

 • Innowacja metodyczna „Podróż do krainy muzyki poważnej – Innowacja metodyczna oparta na metodzie Batti Strauss”. Innowacja wpływa na umuzykalnienie dzieci, rozbudza zainteresowanie muzyką, kształtuje wrażliwość muzyczną. Opiera się na zabawie z instrumentami, z tańcem, rytmem.
 •  Program autorski „Skarbiec Przyrodniczy – czyli bliskie spotkania z przyrodą dzieci w wieku przedszkolnym” autorstwa Jolanty Chowaniak. Program realizuje treści związane z przyrodą. Uwrażliwia na piękno otaczającego nas środowiska. Poszerza zakres wiadomości nt. flory i fauny, a także uczy w jaki sposób dbać o środowisko naturalne.
 • Program profilaktyczno- zdrowotny „Z higieną za pan brat” autorstwa mgr Marzeny Gdak propagujący zdrowy tryb życia, kształcący nawyki higieniczno- sanitarne oraz żywieniowe, kształtujący postawy warunkujące bezpieczeństwo oraz uczący postaw tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych.
 • Program autorstwa mgr Moniki Zdolskiej: „Jestem  Europejczykiem – od  edukacji  regionalnej  do  wiedzy  o  krajach  Europy”, który w przystępny sposób zaznajamia dzieci z kulturą naszego województwa, państwa oraz naszych sąsiadów i nie tylko.
 • Odmienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak

Model nauki czytania proponowany przez Irenę Majchrzak pozwala na wczesne kształcenie umiejętności czytania zarówno w jego aspekcie technicznym jak i semantycznym. Nazwa metody bierze się od pierwszego jej ogniwa w procesie poznawczym, którym jest rozpoznawanie przez dziecko swojego imienia.

5 gru |